ระบบตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี 2565
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Login เข้าสู่ระบบ
user      
     

             พัฒนาโดย
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11

ติดต่อสอบถามการใช้งานระบบ
นายณรงค์ รัตนโสภา  089-1379794
นางสาวขนิษฐา กิจเจา  062-3478507